Proiecte finalizate

Tipuri de proiecte

 • din fonduri naționale
 • din fonduri structurale: ORIZONT 2020, SOCERT, PIP
 • internaționale - liniile de finanțare: COSME -  EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), Norwegian Financial Mechanisms, FP8 (Horizon 2020), CBC Black Sea Programme, South East Europe Programme: DIVERTIMENTO, ALECTOR, SAGITTARIUS

Prezentarea pe scurt a proiectelor finanțate

Proiecte finanțate prin fonduri naționale

Programe de cercetare care au inclus proiecte de cercetare castigate prin competiție de IEN:

 • Program de Cercetare PN III: 
  • PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală

Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018, Perioada de implementare: 2018-2021, Site proiect: https://portcultural.usv.ro/

Rezumat

Proiectul ”PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală” este finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională și contribuie la realizarea obiectivelor domeniului ”Patrimoniu și identitate culturală” a Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 (CDI 2014 – 2020).

Proiectul urmărește îmbunătățirea performanței instituționale a celor șase organizații de cercetare, membre ale consorțiului, prin dezvoltarea de competențe de cercetare diversificate conform specificului instituțional al partenerilor din consorțiu, în domeniul vast al protejării peisajului cultural și patrimoniului vernacular în două zone de referință: Bucovina și Transilvania de Sud.

Domeniul de intervenție al proiectului se armonizează cu obiectivele UE ”de promovare a patrimoniului cultural și lingvistic al fiecărei țări membre, de protecție a limbilor/idiomurilor minoritare și a celor pe cale de dispariție, de afirmare a identităților de grup în coordonatele multiculturalității” (cnf. Strategiei CDI 2014 – 2020, p. 23).

Din domeniul vast de cercetare, proiectul va investiga contextual istoric și provocările societale ce au determinat modificări ale peisajului cultural actual, prin studii istorice, etno-demografice și antropologice și va dezvolta un portofoliu de instrumente inovative, format din metodologii de cercetare, baze de date cu modele constructive tradiționale postate pe platforme interactive, proiecte de arhitectură pentru adaptarea construcțiilor vernaculare la funcționalitatea modernă, contemporană.

Soluțiile dezvoltate, de inovare tehnologică și non-tehnologică, vor fi livrate în format ”ready-to-use” către autoritățile publice locale din zonele țintă, către mediul economic și asociațiile profesionale, către proprietarii patrimoniului construit, oferind acestora soluții de păstrare a elementelor relevante, dar și studii de dezvoltare durabilă a destinațiilor turistice ce pot valorifica patrimonial cultural ca resursă turistică, studii de dezvoltare antreprenorială în mediul rural, modele de analiză complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării la circuitul de consum (inter)național.

Proiecte componente

ARHINOV

Soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea clădirilor tradiționale de utilitate privată și publică, la funcționalități contemporane

PATRIBUC

Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Documentare istorică și etno-demografică

PATRITRANS

Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud

ANTRECOR

Cercetare privind oportunități de dezvoltare antreprenorială în mediul rural și dezvoltarea durabilă a comunităților rurale

PACULT

Valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltare locală integrată în mediul rural. Model de analiză complexă a impactului dezvoltării/ modernizării potențialului cultural

Parteneri

 1. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava​
 2. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
 3. Institutul "Bucovina" al Academiei Române
 4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
 5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, București
 6. Institutul de Economie Națională

PACULT

(Re)valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea locală integrată în mediul rural. Model de analiza complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

DESCRIERE

Obiectivul principal al proiectului constă în identificarea unor metode privind (re)valorizarea patrimoniului cultural pentru dezvoltarea locală integrată în mediul rural, precum și crearea unui model de analiză complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Caracterul inovativ al acestui proiect se referă la identificarea, valorizarea și activarea patrimoniului construit cu potențial de modernizare și adecvare la cerințele mediului de consum modern, cu prezervarea profilului și particularităților istorice și arhitecturale, etc. Pentru zonele selectate se vor dezvolta hărți ale elementelor de patrimoniu predominante, nevalorificate, valorificate parțial sau în stare neutilizabilă. Acestea vor reprezenta foaia de parcurs pentru partenerul 1, care va asigura, prin soluții arhitecturale adecvate, valoarea adăugată necesară pentru reintegrarea în circuitul turistic local, regional și național.

Instrumentele de cercetare dezvoltate în proiect au ca scop sprijinirea noilor antreprenori, în special a celor care doresc să promoveze un nou model de turism cultural, ce asigură protecția mediului natural, contribuie la susținerea refacerii patrimoniul construit sau adaptării acestuia și, ulterior, integrează aceste tipuri de obiective patrimoniale cu produse inovative de turism, asigurând potențialul de dezvoltare a cererii de piață pentru consum integrat, modern, participativ. Se vor analiza situațiile de asociere a diverselor elemente de patrimoniu asociate cu servicii inovative de consum cultural, creându-se hărți ce evidențiază elementele identitare predominante, care, printr-un management adecvat, pot contribui la dezvoltarea economică și socială locală. Deoarece ne adresăm cu predilecție mediului rural si patrimoniului construit de la sate, tradițional, în dezvoltarea politicilor de suport am integrat componența parteneriatului public-privat și dezvoltarea întreprinderilor de economie socială, ca modele posibil de urmat pentru revigorarea activității antreprenoriale pe termen scurt și mediu. Pentru abordarea pe termen lung am urmărit identificarea stakeholderilor prezenți și potențiali și dezvoltarea unei rețele de monitorizare, stimulare și promovare a oportunităților de afaceri la nivel zonal, precum și atragerea unor actori de piață reprezentativi, capabili să susțină extinderea rețelelor colaborative la nivel internațional și consolidarea acestora. În acest fel, practic, se susține dezvoltarea unui sector de nișă, atât în cercetarea inter, trans, multidisciplinară, cât și în domeniul antreprenoriatului, respectiv sectorul activării moștenirii culturale și transformării în factor de dezvoltare durabilă.

ACTIVITĂȚI

5-1 Identificare modele de consum turistic in zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

5-2 Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru (re)valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)

5-3 Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

5-4 Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă

Echipa proiectului

 

 • Program de Cercetare PN II - Parteneriate: 
  • Efectele economice si sociale ale industriilor clutural creative din Romania
  • Dialogul si coeziunea sociala - factori ai cresterii economice competitive
  • Eficientizarea finantarii IMM-urilor inovative in Romania in  conditiile integrarii in UE si ale globalizarii
 • Program de excelenta CEEX, competitiile C1/2005 si C2/2006

MODUL 1 - RETELE DE CERCETARE
Tematica de cercetare include:

1.Îmbătrânirea demografică în România, implicaţii economice şi sociale
 - perioada de realizare a proiectului: 2005-2008
 - IEN - coordonator al consortiului de cercetare
 2. Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial.
 - perioada de realizare a proiectului: 2005-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare
3.Politici, modele şi scenarii de creştere economică în vederea aderării României la Uniunea Europeană.
 - perioada de realizare a proiectului: 2005-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare
4.Obiectiv 3%. Instrumente şi măsuri.
 - perioada de realizare a proiectului: 2005-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare
5.Creşterea economică, ocuparea şi competitivitatea în economia bazată pe cunoaştere.
 - perioada de realizare a proiectului: 2005-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare
6.Sistem telematic distribuit pentru managementul şi evaluarea inovării tehnologice.
 - perioada de realizare a proiectului: 2005-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare
7.Modele avansate de prognoză tehnico-economică specifice României, pentru emisiile de gaze cu efect de seră.
 - perioada de realizare a proiectului: 2005-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare
8.Corelarea politicilor macroeconomice si cu cele din domeniul cercetare, dezvoltare, inovare
 - perioada de realizare a proiectului: 2006-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare

MODUL 3 - PROIECTE DE PROMOVARE A PARTICIPARII LA PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE DE CERCETARE 

1. Integrarea in sistemele internationale de cercetare si proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de munca si cresterea calitatii vietii - propunere proiect PC 7 (tip proiect P-INT-VIZ)
 - perioada de realizare a proiectului: 2006-2008
 - IEN - partener in cadrul consortiului de cercetare

 • Program IMPACT - furnizori de servicii de cercetare competitia 2006 si 2007 

- tip de consultanta si/sau asistenta tehnica: studii de fezabilitate, studii de impact economic, plan de afaceri, studii de piata, plan management financiar, analize cost-beneficiu, asistenta tehnica
- pentru detalii : valentinavasile2009@gmail.com sau 021/3182471
- in  etapa I a proiectelor IMPACT - octombrie-ianuarie 2006 s-au elaborat :  9 studii de fezabilitate, 3 studii de piata, un plan de afaceri 
- in etapa aII-a , ianuarie- mai 2007 s-au elaborat: 6 studii de fezabilitate si 3 planuri de afaceri

 

Proiecte finanțate din fonduri structurale

Scoala (post)doctorală

Institutul de Economie Națională a fost Partener in 3 proiecte Posdru, Axa 1.5:

 • Proiect: ORIZONT 2020: Studii doctorale şi postdoctorale "Promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească", ID POSDRU/159/1.5/S/140106, http://www.ien.ro/index.php?option=articles&cntid=71&itemID=53, http://www.iem.ro/orizont2020; beneficiar este Institutul de Economie Mondială; grup țintă repartizat IEN : 20 doctoranzi și 25 postdoctoranzi - domeniul „Economie"
  • Perioada: 2014-2015
  • Sursa: POS DRU
  • IEN: partener 1 (adresă corespondență cu grupul țintă: orizonturi.2020.p1@gmail.com); alți parteneri: Universitatea Nationala de Apărare Carol I, Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Radulescu", Agenţia Română pentru Asigurarea Calitaţii în Invăţământul Superior, Academia Tehnică Militară, Osterreichish-Rumanischer Akademischer Verein (ORAV)
  • La publicarea lucrarilor realizate in cadrul proiectului obligatoriu se precizeaza sursa de finantare si se inscrie urmatorul text: ACKNOWLEDGMENT - RO: Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul "Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească", număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în Oameni!; EN: This paper has been financially supported within the project entitled "Horizon 2020 - Doctoral and Postdoctoral Studies: Promoting the National Interest through Excellence, Competitiveness and Responsibility in the Field of Romanian Fundamental and Applied Economic Research", contract number POSDRU/159/1.5/S/140106. This project is co-financed by European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. Investing in people!"
  • ghid oferit doctoranzilor şi postdoctoranzilor spre consultare: Ghidul Conditii Specifice CPP 159
  • detalii despre proiect: obiectiv general-susţinerea şi promovarea intereselor naţionale în context internaţional prin creşterea calităţii actului doctoral şi postdoctoral în România, in cadrul unei reţele bazată pe nuclee de cercetare graduală, interdisciplinară şi transdisciplinară, cu accent pe dezvoltarea capacităţii ştiintifice şi antreprenoriale ale membrilor grupului ţintă. Obiective orizontale - Egalitate de şanse; Dezvoltare durabilă; Inovaţie şi TIC; Îmbătrânire activă; Abordare transnațională; Abordare national[: sunt vizate toate regiunile
  • echipa de implementare de la IEN: T2. Tutore grup cercetări fundamentale sociale și economice : Prof univ dr Valentina VASILE, CS I, val.vasile.ien@gmail.com; Experti pe termen lung: Responsabil științific P1- Prof.univ.dr Gheorghe ZAMAN, MCA, CS I, gheorghezaman@ien.ro; Experţi îndrumare doctorat: Dr. Florin Marius PAVELESCU, CS I, pavelescu.florin@yahoo.com, Dr. Victor PLATON, CS I, victor_platon@ien.ince.ro, Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEANU, CA, gprelipcean@yahoo.com, Prof.univ.dr. Emilia ȚIȚAN, CS I, emilia_titan@yahoo.com; Expert cercetare științifică P1: Dr. Steliana SANDU, CS I, sandu.steliana55@yahoo.com, Dr. George GEORGESCU, CS I, georgescu_geo@clicknet.ro, Prof.univ.dr. Zizi GOSCHIN, CS I, zizi.goschin@csie.ase.ro, Prof.univ.dr. Mariana BALAN, CS II dr.mariana.balan@gmail.com, Expert implementare: Dr. Raluca MAZILESCU, CS II, ralucamazilescu@gmail.com, Asistent financiar P1: Luminita HORSIA, Ec., CS III
 • Proiect: SOCERT "Societatea cunoașterii, dinamism prin cercetare", ID POSDRU/159/1.5/S/132406, http://socert.usv.rohttp://www.ien.ro/index.php?option=articles&cntid=72&itemID=54, beneficiar este Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava, grup țintă repartizat IEN : 45 doctoranzi și 25 postdoctoranzi - domeniul „Economie",  Anunt! 
  • Perioada: 2014-2015
  • Sursa: POS DRU
  • IEN: partener 1 (adresă corespondență cu grupul țintă: socert.p1@gmail.com); alti parteneri:  Universitatea din Oradea
  • detalii despre proiect: obiectiv general: îmbunătațirea programelor de cercetare doctorală şi postdoctorală prin sprijinirea colaborării dintre universităţi şi institute de cercetare, precum şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, în special prin acordarea de sprijin financiar pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat în vederea creşterii motivaţiei pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare şi asigurarea debutului în cariera de cercetător, inclusiv prin participarea în echipe mixte (doctoranzi, cercetători postdoctorat). Se stimuleaza dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila pentru 165 de doctoranzi si post-doctoranzi. Obiectivele specifice ale proiectului sunt in conformitate cu urmatoarele obiective operationale specificate în Documentul Cadru de Implementare: sprijinirea dezvoltării resurselor umane în cercetare, dezvoltare şi inovare prin programe doctorale şi programe de instruire mai bune; îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi prin creşterea implicării în activitatea de cercetare post-doctorală; îmbunătăţirea programelor doctorale şi post-doctorale; dezvoltarea şcolilor doctorale şi reţelelor între universităţi, centre de cercetare, inclusiv organizarea şi managementul lor; sprijinirea colaborării dintre universităţi, centre de cercetare. Proiectul contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice aferente acestui apel de propuneri de proiecte: imbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi cercetătorilor pentru creşterea implicării în activitatea de cercetare; sprijinirea colaborării dintre universităţi si centre de cercetare. Astfel, obiectivele specifice corespunzatoare activitatilor planificate in proiectul "SOCERT. Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare" sunt: Obiectivul specific 1 este pregatirea si realizarea efectiva a activitatilor de management si monitorizare, prin urmarirea cat mai fidela a planului de implementare, utilizarea eficientă a fondurilor si atingerea rezultatelor propuse, cu respectarea principiilor egalitatii de sanse si pe cele ale unui management financiar riguros. Obiectivul specific 2 este pregatirea si derularea efectiva a achizitiilor din proiect, in timp util, avand in vedere utilizarea eficienta a fondurilor, respectarea legislatiei nationale in vigoare si a instructiunilor emise de AM/OI si/sau alte organisme abilitate, inclusiv cele mai bune practici in domeniu. Obiectivul specific 3 este pregatirea si realizarea efectiva a activitatilor de informare si comunicare, organizand 2 conferinte de presa si asigurand o comunicare constanta cu participantii din proiect si mediul socio-economic, inclusiv prin actualizarea paginii web a proiectului, emiterea de comunicate de presa la final de etapa si transmiterea invitatiilor pentru fiecare din cele minim 9 evenimente organizate. Obiectivul specific 4 este selecţia a 165 doctoranzi şi cercetatori postdoctoranzi pe baza unor criterii specifice legate de relevanţa temei de cercetare, sprijinirea financiara si monitorizarea in vederea intaririi capacitatii de publicare stiintifica, cresterea numarului de participari la conferinte/seminarii internationale si a numarului de articole stiintifice prezentate/publicate, inclusiv efectuarea de stagii de mobilitate transnationala de catre doctoranzi in anul 2 sau 3 al ciclului de studii universitare de doctorat. Obiectivul specific 5 este consolidarea parteneriatului in proiect, crearea şi dezvoltarea de reţele virtuale si parteneriate intre universitati si centre-institute de cercetare la nivel regional/national, precum si dezvoltarea cooperarii transnationale si a mobilitatilor in baza unor proceduri specifice de colaborare. Obiectivul specific 6 este abordarea integrata a bunelor practici prin organizarea a 3 serii de evenimente pentru grupul tinta la fiecare partener, care sa diversifice formele de pregatire pe teme orizontale, intarirea capacitatii de publicare stiintifica si dezvoltarea abilitatilor manageriale, inclusiv prin impementarea de instrumente software specifice. Obiective transversale: egalitate de şanse; inovaţie în tehnologia informației și a comunicațiilor; provocarea tehnologica, imbunatatirea competitivitatii si imbunatatirea calitatii vietii; abordare interregională. Obiective orizontale: dezvoltare durabilă, protecția mediului și a bio-diversității; oameni mai bine pregatiți pentru a face față provocărilor prezente și viitoare și pentru a acționa cu responsabilitate pentru generațiile viitoare - se va miza pe domeniile fundamentale ale invățării: a invăța pentru a cunoaște, pentru a acționa, pentru a conviețui și pentru a se innoi pe sine; TIC+inovare- provocarea tehnologică; imbunătățirea competitivității; imbunătățirea calității vieții; creșterea relevantei rezultatelor cercetării față de societate; diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi și cercetători postdoctoranzi include organizarea de cursuri/prelegeri pentru dezvoltarea abilităților manageriale, implementarea instrumentelor software de tipul management proiect/analiză cantitativă. Abordare transnațională: dezvoltarea reţelelor de cercetare si formare continua de excelenţă la nivel european; identificarea și implementarea celor mai bune practici in cercetarea fundamentala si aplicativa; consolidarea capacității organizațiilor de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale. Abordare interregională - proiectul este construit intr-un parteneriat interregional, format din 2 universități si 1 institut de cercetare, localizate in 3 regiuni de dezvoltare diferte, pentru reducerea fragmentării sistemului de CDI și asigurarea egalității de gen și de șanse in ceea ce privește distribuția membrilor grupului țintă (2 universități - Regiunile Nord-Est și Nord-Vest și 1 institut de cercetare al Academiei Române - Regiunea București-Ilfov).
  • echipa de implementare de la  IEN: coordonator partener IEN : Prof univ dr Valentina VASILE, CS I, val.vasile.ien@gmail.com. Experti pe termen lung: experti indrumare doctoranzi P1: Prof.univ.dr  Gheorghe ZAMAN, MCA, CS I, gheorghezaman@ien.ro, Prof.univ.dr.  Emilia ȚIȚAN, CS I, emilia_titan@yahoo.com, Dr. Florin Marius PAVELESCU, CS I, pavelescu.florin@yahoo.com, Dr. Victor PLATON, CS I, victor.platon54@gmail.com; Expert tutorat postdoctoranzi P1: Prof.univ.dr.  Elena DRUICĂ, CA, elenadruica@yahoo.com, Dr. Steliana SANDU , CS I, sandu.steliana55@yahoo.com, Expert logistica: Ileana MARGINEAN, AC, Expert implementare:  Elena ZAMAN, CS, Asistent financiar P1:  Marcela MIHALACHE, Ec, Personal administrativ si auxiliar :  Nicoleta BUNICA, AC.
 • Proiect: "Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si postdoctorale",  ID POSDRU/159/1.5/S/141086, http://www.iccv.ro/node/474, http://www.ien.ro/index.php?option=articles&cntid=73&itemID=55, beneficiar este Institutul de Cercetare a Calității Vieții, grup țintă repartizat IEN: 5 doctoranzi și 4 postdoctoranzi - domeniul „Economie".
  • Perioada: 2014-2015
  • Sursa: POS DRU
  • IEN: partener 2 (adresă corespondență cu grupul țintă pipdp.p2@gmail.com); alti parteneri:  Institutul de Sociologie, Academia Romana, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" din București
  • detalii despre proiect: obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității studiilor universitare de doctorat/postdoctorat, formarea inițială pentru cercetare - prin abordare pluri și interdisciplinară oferind sprijin financiar consistent și crescând astfel atractivitatea carierei în cercetare. Proiectul urmărește abordarea integrată a dezvoltării resurselor umane din cercetare prin dezvoltarea competențelor de cercetare și de management al cercetării, orientare în carieră și îmbunătățirea calității formării, inclusiv prin networking cu coordonatori de doctorat, specialiști din diferite domenii, alți cercetători doctoranzi din țară. Se dorește astfel, formarea de cercetători autonomi de elită, competitivi internațional, capabili să genereze soluții inovative, sustenabile, care să permită o dezvoltare durabilă instituțională și sectorială prin integrarea cunoștintelor știintifice și manageriale dobândite în activitatea lor ulterioară. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Creșterea compețentelor știintifice pentru 105 doctoranzi și 40 postdoctoranzi pentru a derula cercetări performante și relevante la nivel european în domenii de doctorat care se încadrează în prioritățile Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, eligibile în cadrul POSDRU; 2. Creșterea vizibilității rezultatelor de cercetare ale doctoranzilor sprijiniți în proiect prin stimularea publicării acestora la nivel național și internațional a unui număr important de articole științifice și dezvoltarea capacității de diseminare, continuare a cercetării; 3. Creșterea competențelor generale și specifice necesare proiectării unui traseu de succes al carierei în cercetare prin dezvoltarea de programe de formare, prin elaborarea de curriculum interdisciplinar și internaționalizare prin dezvoltarea de parteneriate și rețele de cercetare la nivel național. Prin rezultatele generate, proiectul va contribui pe termen lung la formarea resurselor umane performante pentru activitatea de CDI, la dezvoltarea de programe de cercetare și de studii doctorale moderne contribuind, astfel, la creșterea performanței EHEA (European Higher Education Area). Partenerii în proiect au capacitate și experiență de cercetare în următoarele domenii prioritare ale Strategiei Naționale pentru CDI 2007-2013: tehnologiile societății informaționale, cercetări socio-economice și umaniste, educație fizică și sport. Valoarea adaugată a parteneriatului este dată de faptul că profesorii conducători de doctorat acoperă multe din domeniile fundamentale în care se organizează doctorat științific/studii postdoctorale. Prin accesul la infrastructura de cercetare și documentare, dar și la expertiza existentă în centrele, institutele și departamentele partenerilor, se facilitează accesul la know-how în cercetare și la surse multiple de documentare. Toți partenerii sunt activi în rețele de cercetare și au încheiate numeroase acorduri de colaborare bilaterale cu entități de cercetare din întreaga lume, ceea ce va duce la un efect multiplicator pentru implicarea doctoranzilor în rețele de cercetare și parteneriate. Grupul țintă al proiectului, selectat pe baze competitive, este format din doctoranzi admiși la doctorat în anii 2011, 2012 și 2013 pe locuri bugetate cu frecvență în domenii eligibile POSDRU și postdoctoranzi pentru doctorii care au obținut titlul în ultimii cinci ani, pentru care solicitantul are conducători de doctorat confirmați. Uniunea Europeană își propune crearea unui mediu de cercetare de nivel înalt, caracterizat prin interdisciplinaritate, diversitate culturală și mobilitate, care să atragă, prin oportunități de formare de nivel mondial, cercetători valoroși și promovarea excelenței ca obiectiv principal al cercetării și studiilor doctorale.
  • echipa de implementare de la IEN: expert coordonator - Prof univ dr Valentina VASILE, CS I, val.vasile.ien@gmail.com, expert stiintific - Prof.univ.dr Gheorghe ZAMAN, MCA, CS I, gheorghezaman@ien.ro, expert asistent comunicare si relationare cu studentii si cercetatorii - Anca Cristea, CS III, secretar administrativ: Marcela MIHALACHE, Ec.
 • Proiect: CERBUN "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context european", http://www.faa.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=106http://dsp.pub.ro/projects/dsp/
  • Perioada: 2010-2013
  • Sursa: POS DRU
  • IEN: partener 5; alti parteneri: Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C.Kiriţescu" (INCE), Institutul de Prognoză Economică, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Institutul de Matematică „Simion Stoilow", Universitatea Politehnică Bucureşti - Facultatea de Inginerie, Mecanică şi Mecatronică
  • detalii despre proiect: obiectiv general - crearea premiselor de dezvoltarea carierei în cercetarea din domeniul ştiinţelor economice pentru 70 de absolvenţi de studii doctorale, prin includerea acestora într-un program de studii postdoctorale interdisciplinare.
  • echipa de implementare de la IEN: coordonator partener IEN - Prof univ dr Valentina Vasile; experti pe termen lung: Prof. univ. dr. HC Gheorghe Zaman, MCA, cercetator stiintific I, Prof. univ. dr. Valentina Vasile, cercetator stiintific I, Dr. Florin Marius Pavelescu, cercetator stiintific I. Experti consultanti: Dr. Steliana Sandu, cercetator stiintific I, Dr. Steliana Pert, cercetator stiintific I, asociat.
 • Proiect: ASIC, coordonator Universitatea Petru Maior- Tirgu Mures
  • Sursa: POS DRU
  • IEN: partener

 

Titlul proiectului: Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA), CONTRACT POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019, http://www.ien.ro/content/excia,   http://www.excia.ase.ro/

Prezentare proiect

Proiectul îşi propune să susţină excelenţa în formarea antreprenorială a unor tineri cercetători la nivel de doctorat şi postdoctorat, excelenţă întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin initiative novatoare în cercetare şi întrun spectru larg de activităţi de tip iniţiativă lucrativă sau prin creşterea angajabilităţii în domeniile economic, medical, sociologic stiinte sociale si juridice. Proiectul urmareste nu doar integrarea cercetarilor si diversificarea abordarii antreprenoriale ci si stimularea formarii pentru antreprenoriat in directii ce sunt considerate nevralgice in domeniu. Urmărim prin aceasta, în mod subsecvent, declanşarea unor tendinţe de coeziune la nivelul mediului academic şi de cercetare, care să depăşească natura formală a fenomenului şi să se identifice în caracterul de comuniune sinergică pentru performanţă competitivă cu efecte viitoare în starea economică şi socială a României. Vom urmări construcţia unei reţele colaborative pentru tinerii antreprenori care să eficientizeze în timp colaborarea interdisciplinară în cercetare şi corelarea reperelor de exigenţă la nivel european pentru iniţiativele antreprenoriale. Proiectul de fata va contribui la cresterea gradului de cunoastere a cunostintelor antreprenoriale la nivelul studentilor docotranzi si a cercetatorilor post-doctoranzi, incurajandu-i sa promoveze propriile afaceri dupa finalizarea proiectului. Punctul forte al proiectului constă în dezvoltarea competentelor interdisciplinare prin formarea grupului tinta prin participanti din domenii diverse (economic, medical, sociologic sau de stiinte sociale si juridice).

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul îşi propune să susţină excelenţa în formarea antreprenorială a unor tineri cercetători la nivel de doctorat şi postdoctorat, excelenţă întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin initiative novatoare în cercetare şi într-un spectru larg de activităţi de tip iniţiativă lucrativă sau prin creşterea angajabilităţii în domeniile economic, medical, sociologic stiinte sociale si juridice.În cadrul programului se va îmbunătăţi funcţionarea antreprenorială a şcolilor doctorale şi postdoctorale, pornind de la experienţa anterioară şi ţinând cont de faptul că acest program îşi propune să dezvolte competenţele antreprenoriale interdisciplinare într-un mediu integrat de funcţionare al economiei româneşti în parteneriat inter-universitar. Proiectul urmareste nu doar integrarea cercetarilor si diversificarea abordarii antreprenoriale ci si stimularea formarii pentru antreprenoriat in directii ce sunt considerate nevralgice in domeniu. Urmărim prin aceasta, în mod subsecvent, declanşarea unor tendinţe de coeziune la nivelul mediului academic şi de cercetare, care să depăşească natura formală a fenomenului şi să se identifice în caracterul de comuniune sinergică pentru performanţă competitivă cu efecte viitoare în starea economică şi socială a României. Specificul efectelor de lungă durată în mediul de afaceri este dat de caracterul interdisciplinar al formării promovate promovate de către proiect, ceea ce întăreşte natura non-excluzivă a aplicabilităţii şi creşterea calităţii acţiunii antreprenoriale în şi dintre mediul economiei reale, cel al societăţii/colectivităţilor şi cel de cercetare din România, în măsură să apropie preocupările de cercetare de iniţiativele cu scop de dezvoltare inteligentă a carierei şi de integrare în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene şi să ne încadreze în modelul economico-social european.Vom urmări construcţia unei reţele colaborative pentru tinerii antreprenori care să eficientizeze în timp colaborarea interdisciplinară în cercetare şi corelarea reperelor de exigenţă la nivel european pentru iniţiativele antreprenoriale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. colaborarea prin activitatile comune si a activitatilor transdisciplinare in cadrul reuniunii comune si a stagiilor de practica 2. formarea unui mediu social coeziv in cercetare prin transdisciplinaritate si imbunatatirea caracterului de comuniune in formarea antreprenorială concretizat in planurile de dezvoltare antreprenoriala 3. îmbunatatirea capacitatii de transformare a cercetarii in solutii antreprenoriale nu doar prin stimularea excelentei in cercetarea individuala si asistenta cu expertiza confirmata si dovedibila, ci si prin sporul formativ in directia unui caracter integrativ pentru toate grupurile sociale; Obiectivul se va dovedi prin studentii doctorat si cercetatorii postdoctorat care se vor angaja la finalul proiectului 4. determinarea abilitarii predictive a cercetarilor individuale pe termen lung prin determinarea unor metode inovative de antreprenoriat dezvoltate in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala 5. integrarea cercetarilor efectuate pe traseul economic-social-medical in actiuni antreprenoriale reprezentate de catre planurile personalizate antreprenoriale 6. oferirea de exemple de bune practici a colaborarii interdisciplinare transpuse in solutii de competitivitate inalta pentru intregul mediu de cercetare european; Propagarea acestora se va realiza prin mobilitatile realizate 7. dezvoltarea capacitatii de generare de solutii inteligente. integrate in planurile personalizate de antreprenoriat dezvoltate pe parcursul proiectului

Prezentarea partenerilor

ASE Liderul perteneriatului în proiect, Academia de Studii Economice din Bucureşti, este o institutie de invatamant superior care deruleaza programe de studii universitare, acreditate ARACIS, pentru un numar de 10 domenii de licenta si peste 7 de specializari de masterat, 10 domenii de doctorat in domeniile fundamentale stiinte economice si stiinte juridice, fiind evaluat ca avand grad ridicat de incredere (categoria A). ASE dispune de experienta relevanta in implementarea proiectelor finantate din fonduri publice nationale si europene, mediul de afaceri, prin cele peste 600 de proiecte contractate, in valoare de peste 400 milioane lei, aferente perioadei 2005-2013, din care peste 100 de proiecte au fost finanțate din fonduri europene nerambursabile (în perioada 2008-2015, în special POSDRU și PODCA, destinate imbunatatirii formarii studentilor, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor si managementului universitar, promovarii antreprenoriatului si formarii personalului din administratia publica), cu o valoare totală validată a cheltuielilor eligibile de peste 200 de milioane de lei. Implementarea acestor proiecte a permis dezvoltarea unei expertize relevante pentru managementul proiectelor cofinantate din fonduri structurale. Încă din anul 2009 ASE si-a constituit la nivelul structurii organizatorice un departament administrativ destinat sprijinirii implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. ASE are incheiate peste 50 de acorduri cu universitati din strainatate si 5 cu cele mai mari universitati publice din Romania. Liderul este reprezentat de catre universitatea care se bucura de cel mai inalt grad de incredere in randul angajatorilor avand cea mai mare rata de angajabilitate dintre universitatile romanesti.

UB Universitatea din București este considerate una dintre cele mai importante instituții de învățământ, cercetare și cultură din România, statut dobândit în cei peste 150 de ani de existență. În cadrul universității sunt oferite numeroase programe de studii la toate nivelele: 93 programe de licență, 208 programe de masterat, 21 programe de doctorat precum și numeroase programe de pregătire postuniversitară și reconversie profesională. De asemenea, Universitatea din București reprezintă una din cele mai importante instituții de cercetare din țară. Cu o prezență constantă în clasamentele internaționale, în cadrul universității activează peste 50 de institute, centre de cercetare și departamente, cele mai multe colaborând intens cu centre științifice similare din străinătate. Prezența internațională a universității este concretizată și în peste 300 de acorduri de colaborare bilaterală cu universități din peste 52 de țări. Prezența universității în mediul cercetării este concretizată și în participarea la numeroase programe cu finanțare nerambursabilă cu proiecte câștigate prin competiție națională și internațională.

UVT La înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura sa diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță. În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează. Universitatea oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie. Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

UMF Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este cea mai veche universitate de medicină şi farmacie din România, fiind înfiinţată în anul 1857 prin transformarea Şcolii de Chirurgie a lui Carol Davila in Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie. Încă de la înfiinţarea sa, fiind recunoscută în Franţa şi Italia, primii profesori ai Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie s-au format cu precădere în Franţa. Ulterior mulţi dintre ei s-au orientat către Germania. De-a lungul timpului mulţi dintre membrii corpului academic al Universităţii au fost recunoscuţi ca mari personalităţi ale lumii medicale româneşti şi internaţionale. Misiunea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, ca instituţie academică, este aceea de a forma şi perfecţiona resurse umane înalt calificate, de a tezauriza şi difuza valori ştiinţifice, culturale, sociale şi etice în domeniul biomedical, de a promova cercetarea ştiinţifică, spiritul şi gândirea critică în rândul membrilor comunităţii academice, pe plan naţional, european şi internaţional. În prezent, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti desfăşoară 12 de programe de studii de licenţă, patru programe de masterat (pentru studenţi străini şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate), rezidenţiat (în domeniile de specialitate medicină, medicină dentară şi farmacie), 41 de programe de specializare, numeroase programe de perfecţionare. Şcoala doctorală este organizată pe domeniile Medicină generală, Medicină

IEN Institutul de Economie Nationala, este cel mai vechi asezamânt institutional public de cercetare economica din România, fiind urmasul Institutului de Cercetari Economice al Academiei Române, înfiintat in anul 1953. Incepând cu anul 1990, dupa reorganizarea cercetarii economice românesti, a fost reintegrat in reteaua Academiei Române, ca unitate autonoma de cercetare economica fundamentala si avansata, componenta a Institutului National de Cercetari Economice. Misiunea acestuia este realizarea de cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ în domeniul economiei naţionale în cadrul Programelor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, în concordanţă cu alte programe de CDI, naţionale şi internaţionale, în scopul promovării dezvoltării durabile a României. Domeniile de cercetare in care se activeaza sunt: teorii, modele şi strategii ale dezvoltării economice, durabile a României în cadrul intra şi extra UE-27; - impactul macroeconomic al integrării în UE, al globalizării, crizei şi ciclurilor de afaceri asupra economiei naţionale a României; - demoeconomie, economia resurselor umane şi piaţa muncii şi a educaţiei; - managementul public, eficienţa instituţională şi economia regională; - studii de istorie a economiei naţionale. - impactul ISD asupra dezvoltării durabile a României; - managementul riscului în condiţii de criză şi dezechilibru economico-financiar extern şi intern; - antreprenoriatul în România; In ultimii ani IEN a post angrenata in multuple proiecte finantate prin programele europene (vezi http://www.ien.ro/content/proiecte-derulare).

 

Titlul proiectului: ”Viitor European: Integrare”
ID: POCU/20/4.2/101916
Beneficiar: Comuna Bîrca, județul Dolj
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1: LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BÂRCA, P2: S.C. 4MARE ELISIUM SRL-D
Obiective: Limitarea fenomenului de sărăcie generalizată și excluziune socială în comunitatea marginalizată (non-roma) prin măsuri integrate de educație, formare, ocupare, locuire, sănătate și asistență socială.
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare:

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr. HC Gheorghe ZAMAN, MCAR, CSI, gheorghezaman@ien.ro
 2. Expert antreprenoriat: Prof. univ. dr.  HC Valentina VASILE, CSI, val.vasile.ien@gmail.com
 3. Coordonator program ucenicie: Conf. univ dr. Nicoleta GUDĂNESCU, n.gudanescu@gmail.com
 4. Coordonator program ucenicie: dr. Raluca MAZILESCU, CSII, ralucamazilescu@gmail.com
 5. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 6. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
12.09.2017 – Ședință de management de proiect

Titlul proiectului: ”Doar împreună putem reuși – Măsuri integrate pentru combaterea marginalizării rurale”
ID: POCU/18/4.1/101914
Beneficiar: Comuna Cerăt, județul Dolj
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERĂT, P2: S.C. 4MARE ELISIUM SRL-D
Obiective: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare:

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr. HC Gheorghe ZAMAN, MCAR, CSI, gheorghezaman@ien.ro
 2. Expert antreprenoriat: dr. Anca CRISTEA, CSIII, lcancaristea@yahoo.com
 3. Coordonator program ucenicie: dr. Marius SURUGIU, CSII, surugiumarius@gmail.com
 4. Coordonator program ucenicie:Nicoleta GUDĂNESCU NICOLAU,  n.gudanescu@gmail.com
 5. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 6. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică, economist, ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
12.09.2017 – Ședință de management de proiect

Titlul proiectului: ”Incluziune socială prin intervenții integrate inovativ și eficient”
ID: POCU/18/4.1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, județul Maramureș
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1:  SCOALA GIMNAZIALA ,,PETOFI SANDOR" , P2: AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING S.R.L.
Obiective: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare: 

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr.  HC Valentina VASILE, CSI, val.vasile.ien@gmail.com
 2. Expert antreprenoriat: Prof.univ.dr. Liviu MARIAN, liviu.marian@ea.upm.ro
 3. Coordonator program ucenicie: Conf.univ.dr. Beatrice ȘTEFAN, beatrice.stefan@yahoo.com
 4. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 5. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică, economist ileanamarginean40@gmail.com

 

Proiecte internaționale:

 • Proiect: DIVERTIMENTO - "Diversifying tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services, stakeholder-skills alliances to internationalize locally operating micro-enterprises", COS/TOUR DIVERTIMENTO/699493, http://divertimento.unicity.eu/index.phphttp://ien.ro/content/divertimento
  • Perioada: 2016-2017
  • Sursa: COSME
  • IEN (INE): Partner PP5; other partners: Greece: Culturepolis (LP), Italy: Unicity S.R.L., Spain: Hotelofi S.R.L., Slovenia:  Posejdon DOO, Bulgaria: Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities, Turkey: Eastern Black Development Agency, DOKA
  • About the Project: DIVERTIMENTO diversifies tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services, addressing stakeholder alliances and improving professional skills to internationalize locally operating micro-enterprises, achieve excellence and facilitate their uptake by the global market. The Project combats stakeholder fragmentation and detects the unexploited cultural potential in peripheral destinations by uniting forces and by replacing outdated skills and mind-sets with a new, shared vision for development. Seamlessly connected with tourism consumption points at place level, the product offers authentic and multicultural experiences along with needed tourism services, accessible in real time, such as accommodation, facilities, transport, catering, souvenirs and traditional products, open, indoor and artistic activities. The product builds an unprecedented opportunity to terminate the vicious circle of generating and distributing low quality tourism commodities exchangeable by price. Fully in accordance with the EU2020 GRAND SOCIETAL CHALLENGES and the NEW NARRATIVE FOR EUROPE, 2014, 7 peripheral destinations in Greece, Italy, Spain, Slovenia, Romania, Bulgaria and Turkey capitalize on best practices from the international experience to create and launch a locally produced and globally distributed high quality experienced based product in heritage tourism. The final product is a Trilogy (Cultural Route, iBook, Heritage Games) inspired by the COE Principles for Cultural Routes, exploiting both the technology intense experience and the onsite experience in the territory. It enters the global distribution channel ITB Berlin in 2017 addressing primarily the connected consumer market, the senior and youth market. The Project Legacy with 102 tools will be inherited to the Statutory Association of Tourism Related Enterprises EUROTHENTICA, with seat in Rome, Italy, so as to maintain results and replicate project achievements.
 • Proiect: Integrated approach for prevention of victimization in Roma communities, RO21-MAI-IGPR–PDP4, A1.1 – In-depth review of the state of crime victimization research
  • Perioada: 2009 - 2014
  • Sursa: Norwegian Financial Mechanisms
  • IEN (INE): Partner
  • volum conferinta
 • Proiect: ALECTOR - "Collaborative Networks of Multilevel Actors to advance quality standards for heritage tourism at Cross Border Level", 2.1.2.73296.282 MIS ECT 2617, http://alector.org/?cat=5
  • Perioada: 2013-2015
  • Sursa: Black Sea CBC
  • IEN (INE): Associate Partner 2; Lead Applicant and other partners: Lead Applicant – ENPI Beneficiary, Drama Development S.A. (D.D. S.A.), Greece, Region of Eastern Macedonia and Thrace; ENPI Partners: The National Authority for Tourism of Romania, Union Of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA), The National Association of Rural, Ecological and Cultural Tourism (ANTREC) -Moldova, Donetsk Civic Organization, Innovation and Research Center “Alliance”, The Batumi Archaeological Museum, Georgia, Adjara; IPA Financial Lead Beneficiary: Governorship of Istanbul, Turkey; IPA Partners: Eastern Black Sea Region and Eastern Black Sea Development Agency (DOKA), Bahcesehir University; Associate Partner1: University of the Aegean, Associate Partner3: Ukrainian Network for Education of Adults and Development of Innovation.
  • About the Project: The need to produce high-added value tourism products and establish novel tourism policies to sustain later on locally produced heritage tourism, is strictly interwoven with the need to let collaborative networks and strategic partnerships emerge at cross border level. ALECTOR will involve actors from various administrative and social levels, so as to strengthen their capacity to effectively manage heritage for tourism. These collaborative networks will deliver three main outcomes: a) (re) activation of human capital by intense know-how transfer of innovative practices -directly deriving from research conducted, b) local authority empowerment by diffusing policies regarding heritage management and tourism planning and c) the development of local and regional strategic partnerships. By delivering local and regional strategic partnerships, ALECTOR encourages various action groups to co-operate, bring together key organizations, stakeholders and actors, from the three spheres of state, market and civil society, to identify further needs and priorities. ALECTOR proposes a cognitive and educational framework for using of a place’s assets, which would guide final beneficiaries (regions, communities, SMEs) to identify, signify, valorize and manage their natural and cultural resources, in order to use heritage potential as a vehicle for tourism. Most up to dated innovative know-how will result in visitor-centric communication policies, and policies about the management of leisure time, an issue directly related to the competitiveness of places’ and regions’ in the sector of tourism. These policies will enable final beneficiaries to develop tailor-made heritage strategies and defend their cultural assets against a globalizing world. By delivering a series of pilot projects to serve regions and localities as best practices ALECTOR helps diffuse project results at a cross border-wide level giving birth to further economic and social development. The overall objective of the project, is to improve the effectiveness of regional cultural heritage policies, improving in this way to the ability of partners and regions to develop high added value heritage tourism products and services.
 • Proiect: SAGITTARIUS - "Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience" SEE/B/0016/4.3/X, http://sagittarius.ien.ro/index.php, http://see-tcp-project-sagittarius...
  • Perioada: 2011-2014
  • Sursa: South East Europe Transnational Cooperation Programme 
  • IEN (INE): Partner PP8; other partners: University of the Aegean, Greece (LP), Poli- Local Authorities Network Greece,Municipalities Union of Sinello, Italy, Mountain Community Alto Basento, Italy, Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, Municipality of Devin, Bulgaria, Institute for Comprehensive Development Solutions, Slovenia, National Institute for Research and Development in Tourism, Romania, Károly Róbert College, Hungary, Ministry of Regional Development and Tourism, Romania, Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, University of Chieti Pescara, Italy, Commission VI (of the Regional Council of Abruzzo, Italy, Synota, Anonymous Transmunicipal Development Agency, Greece, Patras Municipal Enterprise for Planning & Development, Greece, European Athneaum of Floral Art, Italy, Institute of Entrepreneurship Development, Greece, University of Zagreb, Croatia, District Council Of Soroca, Moldova
  • About the Project: SAGITTARIUS is dedicated to the development and promotion of heritage entrepreneurships in the area of South East Europe. SAGITTARIUS is a Transnational Territorial Cooperation Project. It includes also countries with EU candidate status (IPA), and countries within the territorial zone of the European Neighborhood and partnership Instrument (ENPI). The common vision is to unite social forces and unlock the values of cultural heritage advancing cultural activity in everyday life across the SEE. Cultural consumption is a knowledge based activity: cultural products and services are viable, only if they possess widely recognized values. SAGITTARIUS advances cultural consumption by communicating cultural values: from natural monuments and ecosystems to sites and collections, from the arts to traditions and handicrafts. Thus values of tangible-intangible, movable-immovable and spiritual heritage assets become catalysts for regeneration and development by being revealed and communicated. Given the diversity and complexity of heritage, the use of cultural values for development is feasible, only if multilateral interactions are understood and reflected in policy and delivery. Required is a multivalent and flexible nexus at local-global level to mitigate the protection-use conflict reconciling national and international strategies. SAGITTARIUS provides the Cooperation Area with an activity mix to fully realize the socioeconomic potential of culture: put into practice is an integrative management system to classify and signify natural, man made and spiritual heritage assets and communicate their values to different audiences across the SEE. To promote entrepreneurial culture in the heritage sector, SAGITTARIUS encourages the formation of heritage entrepreneurs: a participatory knowledge platform transfers advanced tools among multilevel actors to protect and use heritage assets by identifying their environmental, social, historic, aesthetic, spiritual and special values; domain specific training certifies individuals with increased capacities certifying professional skills. Implemented pilot actions on a social inclusion basis, provide for cultural experience diversity connecting thus local cultural production to international markets. By activating public-private-third sector alliances, heritage entrepreneurship is established at transnational level, exemplifying, how heritage is valued, protected, communicated and used with ecologic, economic and social profit.