Proiecte in derulare

Proiecte in derulare

Institutul de Economie Naţională participă la elaborarea de teme de cercetare obţinute prin licitaţie de proiecte în calitate de coordonator sau partener

 

Titlul proiectului: Excelența în cercetarea interdisciplinara doctorala si postdoctorala, alternative de cariera prin inițiativa antreprenoriala (EXCIA), CONTRACT POCU/380/6/13/125245 nr. 36482/23.05.2019, http://www.ien.ro/content/excia,   http://www.excia.ase.ro/

Prezentare proiect

Proiectul îşi propune să susţină excelenţa în formarea antreprenorială a unor tineri cercetători la nivel de doctorat şi postdoctorat, excelenţă întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin initiative novatoare în cercetare şi întrun spectru larg de activităţi de tip iniţiativă lucrativă sau prin creşterea angajabilităţii în domeniile economic, medical, sociologic stiinte sociale si juridice. Proiectul urmareste nu doar integrarea cercetarilor si diversificarea abordarii antreprenoriale ci si stimularea formarii pentru antreprenoriat in directii ce sunt considerate nevralgice in domeniu. Urmărim prin aceasta, în mod subsecvent, declanşarea unor tendinţe de coeziune la nivelul mediului academic şi de cercetare, care să depăşească natura formală a fenomenului şi să se identifice în caracterul de comuniune sinergică pentru performanţă competitivă cu efecte viitoare în starea economică şi socială a României. Vom urmări construcţia unei reţele colaborative pentru tinerii antreprenori care să eficientizeze în timp colaborarea interdisciplinară în cercetare şi corelarea reperelor de exigenţă la nivel european pentru iniţiativele antreprenoriale. Proiectul de fata va contribui la cresterea gradului de cunoastere a cunostintelor antreprenoriale la nivelul studentilor docotranzi si a cercetatorilor post-doctoranzi, incurajandu-i sa promoveze propriile afaceri dupa finalizarea proiectului. Punctul forte al proiectului constă în dezvoltarea competentelor interdisciplinare prin formarea grupului tinta prin participanti din domenii diverse (economic, medical, sociologic sau de stiinte sociale si juridice).

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul îşi propune să susţină excelenţa în formarea antreprenorială a unor tineri cercetători la nivel de doctorat şi postdoctorat, excelenţă întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin initiative novatoare în cercetare şi într-un spectru larg de activităţi de tip iniţiativă lucrativă sau prin creşterea angajabilităţii în domeniile economic, medical, sociologic stiinte sociale si juridice.În cadrul programului se va îmbunătăţi funcţionarea antreprenorială a şcolilor doctorale şi postdoctorale, pornind de la experienţa anterioară şi ţinând cont de faptul că acest program îşi propune să dezvolte competenţele antreprenoriale interdisciplinare într-un mediu integrat de funcţionare al economiei româneşti în parteneriat inter-universitar. Proiectul urmareste nu doar integrarea cercetarilor si diversificarea abordarii antreprenoriale ci si stimularea formarii pentru antreprenoriat in directii ce sunt considerate nevralgice in domeniu. Urmărim prin aceasta, în mod subsecvent, declanşarea unor tendinţe de coeziune la nivelul mediului academic şi de cercetare, care să depăşească natura formală a fenomenului şi să se identifice în caracterul de comuniune sinergică pentru performanţă competitivă cu efecte viitoare în starea economică şi socială a României. Specificul efectelor de lungă durată în mediul de afaceri este dat de caracterul interdisciplinar al formării promovate promovate de către proiect, ceea ce întăreşte natura non-excluzivă a aplicabilităţii şi creşterea calităţii acţiunii antreprenoriale în şi dintre mediul economiei reale, cel al societăţii/colectivităţilor şi cel de cercetare din România, în măsură să apropie preocupările de cercetare de iniţiativele cu scop de dezvoltare inteligentă a carierei şi de integrare în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene şi să ne încadreze în modelul economico-social european.Vom urmări construcţia unei reţele colaborative pentru tinerii antreprenori care să eficientizeze în timp colaborarea interdisciplinară în cercetare şi corelarea reperelor de exigenţă la nivel european pentru iniţiativele antreprenoriale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. colaborarea prin activitatile comune si a activitatilor transdisciplinare in cadrul reuniunii comune si a stagiilor de practica 2. formarea unui mediu social coeziv in cercetare prin transdisciplinaritate si imbunatatirea caracterului de comuniune in formarea antreprenorială concretizat in planurile de dezvoltare antreprenoriala 3. îmbunatatirea capacitatii de transformare a cercetarii in solutii antreprenoriale nu doar prin stimularea excelentei in cercetarea individuala si asistenta cu expertiza confirmata si dovedibila, ci si prin sporul formativ in directia unui caracter integrativ pentru toate grupurile sociale; Obiectivul se va dovedi prin studentii doctorat si cercetatorii postdoctorat care se vor angaja la finalul proiectului 4. determinarea abilitarii predictive a cercetarilor individuale pe termen lung prin determinarea unor metode inovative de antreprenoriat dezvoltate in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala 5. integrarea cercetarilor efectuate pe traseul economic-social-medical in actiuni antreprenoriale reprezentate de catre planurile personalizate antreprenoriale 6. oferirea de exemple de bune practici a colaborarii interdisciplinare transpuse in solutii de competitivitate inalta pentru intregul mediu de cercetare european; Propagarea acestora se va realiza prin mobilitatile realizate 7. dezvoltarea capacitatii de generare de solutii inteligente. integrate in planurile personalizate de antreprenoriat dezvoltate pe parcursul proiectului

Prezentarea partenerilor

ASE Liderul perteneriatului în proiect, Academia de Studii Economice din Bucureşti, este o institutie de invatamant superior care deruleaza programe de studii universitare, acreditate ARACIS, pentru un numar de 10 domenii de licenta si peste 7 de specializari de masterat, 10 domenii de doctorat in domeniile fundamentale stiinte economice si stiinte juridice, fiind evaluat ca avand grad ridicat de incredere (categoria A). ASE dispune de experienta relevanta in implementarea proiectelor finantate din fonduri publice nationale si europene, mediul de afaceri, prin cele peste 600 de proiecte contractate, in valoare de peste 400 milioane lei, aferente perioadei 2005-2013, din care peste 100 de proiecte au fost finanțate din fonduri europene nerambursabile (în perioada 2008-2015, în special POSDRU și PODCA, destinate imbunatatirii formarii studentilor, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor si managementului universitar, promovarii antreprenoriatului si formarii personalului din administratia publica), cu o valoare totală validată a cheltuielilor eligibile de peste 200 de milioane de lei. Implementarea acestor proiecte a permis dezvoltarea unei expertize relevante pentru managementul proiectelor cofinantate din fonduri structurale. Încă din anul 2009 ASE si-a constituit la nivelul structurii organizatorice un departament administrativ destinat sprijinirii implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. ASE are incheiate peste 50 de acorduri cu universitati din strainatate si 5 cu cele mai mari universitati publice din Romania. Liderul este reprezentat de catre universitatea care se bucura de cel mai inalt grad de incredere in randul angajatorilor avand cea mai mare rata de angajabilitate dintre universitatile romanesti.

UB Universitatea din București este considerate una dintre cele mai importante instituții de învățământ, cercetare și cultură din România, statut dobândit în cei peste 150 de ani de existență. În cadrul universității sunt oferite numeroase programe de studii la toate nivelele: 93 programe de licență, 208 programe de masterat, 21 programe de doctorat precum și numeroase programe de pregătire postuniversitară și reconversie profesională. De asemenea, Universitatea din București reprezintă una din cele mai importante instituții de cercetare din țară. Cu o prezență constantă în clasamentele internaționale, în cadrul universității activează peste 50 de institute, centre de cercetare și departamente, cele mai multe colaborând intens cu centre științifice similare din străinătate. Prezența internațională a universității este concretizată și în peste 300 de acorduri de colaborare bilaterală cu universități din peste 52 de țări. Prezența universității în mediul cercetării este concretizată și în participarea la numeroase programe cu finanțare nerambursabilă cu proiecte câștigate prin competiție națională și internațională.

UVT La înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura sa diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță. În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează. Universitatea oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie. Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

UMF Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este cea mai veche universitate de medicină şi farmacie din România, fiind înfiinţată în anul 1857 prin transformarea Şcolii de Chirurgie a lui Carol Davila in Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie. Încă de la înfiinţarea sa, fiind recunoscută în Franţa şi Italia, primii profesori ai Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie s-au format cu precădere în Franţa. Ulterior mulţi dintre ei s-au orientat către Germania. De-a lungul timpului mulţi dintre membrii corpului academic al Universităţii au fost recunoscuţi ca mari personalităţi ale lumii medicale româneşti şi internaţionale. Misiunea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, ca instituţie academică, este aceea de a forma şi perfecţiona resurse umane înalt calificate, de a tezauriza şi difuza valori ştiinţifice, culturale, sociale şi etice în domeniul biomedical, de a promova cercetarea ştiinţifică, spiritul şi gândirea critică în rândul membrilor comunităţii academice, pe plan naţional, european şi internaţional. În prezent, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti desfăşoară 12 de programe de studii de licenţă, patru programe de masterat (pentru studenţi străini şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate), rezidenţiat (în domeniile de specialitate medicină, medicină dentară şi farmacie), 41 de programe de specializare, numeroase programe de perfecţionare. Şcoala doctorală este organizată pe domeniile Medicină generală, Medicină

IEN Institutul de Economie Nationala, este cel mai vechi asezamânt institutional public de cercetare economica din România, fiind urmasul Institutului de Cercetari Economice al Academiei Române, înfiintat in anul 1953. Incepând cu anul 1990, dupa reorganizarea cercetarii economice românesti, a fost reintegrat in reteaua Academiei Române, ca unitate autonoma de cercetare economica fundamentala si avansata, componenta a Institutului National de Cercetari Economice. Misiunea acestuia este realizarea de cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ în domeniul economiei naţionale în cadrul Programelor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, în concordanţă cu alte programe de CDI, naţionale şi internaţionale, în scopul promovării dezvoltării durabile a României. Domeniile de cercetare in care se activeaza sunt: teorii, modele şi strategii ale dezvoltării economice, durabile a României în cadrul intra şi extra UE-27; - impactul macroeconomic al integrării în UE, al globalizării, crizei şi ciclurilor de afaceri asupra economiei naţionale a României; - demoeconomie, economia resurselor umane şi piaţa muncii şi a educaţiei; - managementul public, eficienţa instituţională şi economia regională; - studii de istorie a economiei naţionale. - impactul ISD asupra dezvoltării durabile a României; - managementul riscului în condiţii de criză şi dezechilibru economico-financiar extern şi intern; - antreprenoriatul în România; In ultimii ani IEN a post angrenata in multuple proiecte finantate prin programele europene (vezi http://www.ien.ro/content/proiecte-derulare).

 

 

Titlul proiectului: DECIDE - Dezvoltare prin educatie antreprenoriala si cercetare inovativa doctorala si postdoctorala, cod proiect 125031, http://www.ien.ro/content/decide  ,  http://www.decide.usv.ro

Componenta 1: 380 Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat, Axa Prioritara: Educatie si competente, Operatiunea: Cresterea numarului absolventilor de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare/cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Solicitant: UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Membri/parteneri: M1 - INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA, M2 - AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA NEAMT

Durata de implementare a proiectului: 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Proiectul “DECIDE - Dezvoltare prin educatie antreprenoriala si cercetare inovativa doctorala si postdoctorala” urmareste cresterea angajabilitatii absolventilor de învatamânt superior (doctoranzi si cercetatori post-doctorat), în special în sectoarele economice cu potential competitiv si în domeniile de specializare inteligenta; cresterea relevantei sistemelor de educatie si formare pe piata muncii prin dezvoltarea de programe educationale personalizate, de calitate; dezvoltarea capitalului uman din cercetare-dezvoltare-inovare si asigurarea oportunitatilor care sa faciliteze accesul la un loc de munca, prin mecanisme pentru anticiparea si dezvoltarea competentelor, inclusiv a celor antreprenoriale, prin asigurarea oportunitatilor pentru pregatirea pedagogica a membrilor grupului tinta care au în vedere o cariera didactica universitara, prin promovarea componentei practice a cercetarii ce vizeaza flexibilizarea si dezvoltarea de relatii durabile între companii (mediul de afaceri) si universitati, respectiv institute de cercetare.

Grupul tinta al Institutului de Economie Nationala - Grupul tinta vizat în proiect este format din 3 serii succesive de doctoranzi si cercetatori postdoctorat, respectiv 27 de doctoranzi la studii universitare de doctorat (9 persoane x 3 serii), precum si 12 de cercetatori postdoctorat (4 persoane x 3 serii), proveniti din regiuni mai putin dezvoltate, în special Regiunea de Nord-Est, fara a exista restrictii pentru candidatii din alte regiuni. Proiectul este constituit într-un parteneriat interregional format din o universitate publica, un institut de cercetare si o agentie judeteana de ocupare a fortei de munca. Sprijinul acordat de FSE va fi directionat doar catre doctoranzii si cercetatorii postodoctorat care îsi înscriu cercetarile domeniilor prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020, respectiv în domeniile de cercetare inteligente.

Conditiile cumulative de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplineasca doctoranzii si cercetatorii postdoctorat:

 • au domiciliul sau resedinta în una dintre cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (fara Bucuresti-Ilfov);
 • sunt înmatriculati ca doctoranzi la studii universitare de doctorat sau au calitatea de cercetator postdoctorat;
 • pe perioada participarii la activitatile proiectului trebuie sa faca dovada participarii la un program de formare antreprenoriala cu componenta practica, precum si la un program de consiliere profesionala;
 • declara pe propria raspundere ca nu au participat deja la programe de îmbunatatire a competentelor antreprenoriale sau ca nu au fost grup tinta în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

 

Titlul proiectului: ”Viitor European: Integrare”
ID: POCU/20/4.2/101916
Beneficiar: Comuna Bîrca, județul Dolj
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1: LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BÂRCA, P2: S.C. 4MARE ELISIUM SRL-D
Obiective: Limitarea fenomenului de sărăcie generalizată și excluziune socială în comunitatea marginalizată (non-roma) prin măsuri integrate de educație, formare, ocupare, locuire, sănătate și asistență socială.
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare:

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr. HC Gheorghe ZAMAN, MCAR, CSI, gheorghezaman@ien.ro
 2. Expert antreprenoriat: Prof. univ. dr.  HC Valentina VASILE, CSI, val.vasile.ien@gmail.com
 3. Coordonator program ucenicie: Conf. univ dr. Nicoleta GUDĂNESCU, n.gudanescu@gmail.com
 4. Coordonator program ucenicie: dr. Raluca MAZILESCU, CSII, ralucamazilescu@gmail.com
 5. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 6. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
12.09.2017 – Ședință de management de proiect

Titlul proiectului: ”Doar împreună putem reuși – Măsuri integrate pentru combaterea marginalizării rurale”
ID: POCU/18/4.1/101914
Beneficiar: Comuna Cerăt, județul Dolj
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERĂT, P2: S.C. 4MARE ELISIUM SRL-D
Obiective: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare:

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr. HC Gheorghe ZAMAN, MCAR, CSI, gheorghezaman@ien.ro
 2. Expert antreprenoriat: dr. Anca CRISTEA, CSIII, lcancaristea@yahoo.com
 3. Coordonator program ucenicie: dr. Marius SURUGIU, CSII, surugiumarius@gmail.com
 4. Coordonator program ucenicie:Nicoleta GUDĂNESCU NICOLAU,  n.gudanescu@gmail.com
 5. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 6. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică, economist, ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
12.09.2017 – Ședință de management de proiect

Titlul proiectului: ”Incluziune socială prin intervenții integrate inovativ și eficient”
ID: POCU/18/4.1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, județul Maramureș
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1:  SCOALA GIMNAZIALA ,,PETOFI SANDOR" , P2: AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING S.R.L.
Obiective: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare: 

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr.  HC Valentina VASILE, CSI, val.vasile.ien@gmail.com
 2. Expert antreprenoriat: Prof.univ.dr. Liviu MARIAN, liviu.marian@ea.upm.ro
 3. Coordonator program ucenicie: Conf.univ.dr. Beatrice ȘTEFAN, beatrice.stefan@yahoo.com
 4. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 5. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică, economist ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
… - Ședința de management de proiect