DEZVOLTARE ECONOMICA

Coordonator: dr. Victor Platon, CS I

Activităţile de cercetare, desfăşurate în cadrul sectorului vizează domenii ale dezvoltării sustenabile a economiei naţionale (instrumente economice de protecţie a mediului, diminuarea emisiilor cu efect de seră, investiţii pentru protecţia mediului, gestionarea deșeurilor, economia circulară etc.). Sectorul este implicat în oferirea de consultanţă partenerilor sociali şi participarea la contracte de cercetare cu instituţii de cercetare similare sau din universități.

Aria de cercetare acoperită de activitatea ştiinţifică a sectorului cuprinde următoarele domenii: economia protecției mediului, economia circulară, analiza cost beneficiu a proiectelor de protecţie a mediului; finanţarea investiţiilor de protecţie a mediului; dezvoltarea durabilă la nivel regional şi local; încălzirea globală şi diminuarea efectului de seră; dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; planuri financiare pentru bazine hidrografice; resurse regenerabile cu ciclu lung de viață, modelare econometrică.

 

Lucrări de cercetare elaborate în cadrul Programelor Academiei Române, în ultimii ani:

 • Dimensiunea regională a economiei circulare in UE și Romania, 2021
 • Instrumente și mecanisme pentru promovarea economiei circulare in Romania, 2020
 • Instrumente de Modelare Integrativă a Consumului Intermediar și Producției Finale de Materii Prime Energetice în România (Combustibili Fosili), 2019
 • Modele de producție și consum în domeniul energiei, 2018
 • Resursele naturale ale României 1918-2018, 2017
 • Efecte economice ale creșterii gradului de reciclare a deșeurilor municipale în România, 2016;
 • Dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere în România. Modele, scenarii și evaluări, 2015;
 • Estimarea valorii economice a resurselor regenerabile cu ciclu lung de regenerare; metodologie și tehnici de simulare, 2014;
 • Managementul riscurilor economico-financiare la proiectele de protecție a mediului finanțate prin fonduri europene; impactul crizei, 2013;
 • Metode și instrumente de estimare a riscului la investițiile pentru protecția mediului în România, 2012;
 • Beneficii economice ale politicii de protecție a mediului; metodologie și modelare, 2011;
 • Implementarea Planului de Acțiune al UE pentru prevenirea efectelor schimbărilor climatice în cazul biocombustibililor în România, 2010.

Proiecte de cercetare realizate în ultimii ani:

 • Platon V., 2019, Coordonator Contract 257/22.07.2019, Beneficiar Asociația ECOTIC, “Analiză a datelor statistice privind consumul aparent de produse electrice și electronice în România", iulie-septembrie 2019.
 • Platon V., 2015, coordonator proiect: “Studiu privind analiza cost beneficiu aferentă programului de măsuri necesare atingerii stării bune a corpurilor de apă în anul 2021. Identificarea pragului de disproporționalitate al costurilor asociate programului de măsuri în vederea justificării excepțiilor de la obiectivele de mediu ale corpurilor de apă, conform cerințelor Directivei Cadru Apă 2000/60/EC”, Beneficiar: Administraţia Naţională Apele Române (ANAR), Contract nr. 32/22.04.2015, perioada: mai - octombrie 2015;
 • Platon V., (Coordonator în domeniul deșeurilor și materialelor reciclabile), Constantinescu A., Antonescu D., 2015-2017, Resursele naturale - rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare (Proiect 2, coord. Simionescu Bogdan C.) în Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol. I, coordonator acad. Ionel-Valentin Vlad, Editura Academiei Române, București;
 • Platon V., Vasile V., Constantinescu A, 2014-2015, Experți, Instrumente eco-economice viabile pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor de pe teritoriul României, ROECOSERV, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0701, contract 329/214, coordonator ASE București, parteneri IEN și SIVECO;
 • Platon Victor, 2014 – 2015, expert îndrumare doctoranzi, Proiect Studii doctorale şi postdoctorale ORIZONT 2020: ESF, SOP-HRD 2007-2013, POSDRU/159/1.5/S/140106:ID 140106: Promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească, Coordonator: Institutul de Economie Mondiala – Academia Română;
 • Platon Victor, 2014 – 2015, Proiect SOCERT. Societatea cunoașterii, dinamism prin cercetare, expert îndrumare doctoranzi;
 • Frone Simona, 2011, Tema de cercetare post-doctorala: Investiţiile in infrastructura de apă: cerinţe şi oportunităţi de dezvoltare economică durabilă a României, Contract: POSDRU/90/2.1/S/63784, Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti; Simona Frone; Proiectul postdoctoral CERBUN, Contract POSDRU 89/1.5/S/62988, Beneficiar: I.N.C.E. Costin C. Kiriţescu al Academiei Romane;
 • Platon Victor, 2011, Investeşte în oameni! Fondul Social European. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară: 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Domeniul major de intervenţie: 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Titlul proiectului: „Sisteme moderne de practică pentru facilitarea accesului la piaţa muncii pentru viitorii specialişti în Statistică şi previziune economică sau Informatică economică”
 • Vasile Valentina, Platon Victor, Constantinescu Andreea, Jurist Sorina, 2007-2010, Cercetări privind implicarea universităţilor româneşti în restructurarea urbană şi dezvoltarea regională, CIURUR, Proiectul nr. 91 – 028, PNCDI II, Programul 4- Parteneriate in domeniile prioritare, Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării;
 • Platon Victor, Pavelescu Florin-Marius, 2010, Proiect: „Asistenţă tehnică pentru managementul şi supervizarea proiectelor ISPA în Bacău, România, Contract nr. 028/25/05/2005, Beneficiar: S.C. Fichtner Environment SRL;
 • Platon Victor, Antonescu Daniela, Pavelescu Florin-Marius, Jurist Sorina, 2010, Proiect: Elaborare plan de amenajare a teritoriului Judeţean Galaţi, Beneficiar: URBANPROIECT, Contract nr. 84/16.09.2010;
 • Platon Victor, Constantinescu Andreea, 2006-2007, Proiect MENER - Modele avansate de prognoză tehnico-economică specifice României, pentru emisiile de gaze cu efect de seră, Contract nr. 638/2005, Beneficiar: Institutul de Cercetări Metalurgice.

Articole apărute în publicaţii naţionale şi internaţionale:

 • Issues of Climate Vulnerability in Romania - A Special Mention For Agriculture, 2021 ,Frone DF, Frone S., Platon V., Constantinescu A., in Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 3, 2021 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, pg.395-404, http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/Art45.pdf
 • Green Economy Prerequisites Of Waste Management, 2020, Platon,V., Frone S., Frone DF., Constantinescu A, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 20, Issue 4, 2020, PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_4/Art27.pdf  
 • Aspects Concerning Contribution of Water Supply and Sanitation Networks (WSS) Investments to Sustainable Development Goals (SDGs) in Romania, 2021, Frone DF, Frone S., in Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 2, 2021 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, pg: 255-265; WOS:000664986400031 http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_2/Art31.pdf
 • Issues and Trends of Progress towards Sustainable Development Goals in Romania, 2020, Frone DF, Frone Simona, in Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 2, 2020 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, p.237-245 WOS: WOS:000545124400031 http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/Art31.pdf
 • Challenges in Adequate Management of Hazardous Medical Waste to Reduce Impact of the COVID-19 Epidemic in Romania. 2020. Platon, V., Frone, S., Constantinescu, A., & Jurist, S. LUMEN Proceedings, 14, 212-226. https://doi.org/10.18662/lumproc/ibmage2020/16  
 • Economic Instruments for WEEE Recycling in Romania. 2020. Platon, V., Frone, S., Constantinescu, A., & Jurist, S. LUMEN Proceedings, 14, 509-523. https://doi.org/10.18662/lumproc/ibmage2020/37  
 • Water Resources in Romania during 1990 – 2018, 2019, Platon V., Constantinescu A., Romanian Journal of Economics, nr. 48/2019 http://revecon.ro/articles/2019-1/2019-1-6.pdf  
 • Atenuarea impactului COVID-19, în România, prin gestionarea corespunzătoare a deșeurilor medicale periculoase, 2020, Platon V., Frone S., Constantinescu A., Jurist S., https://mpra.ub.uni-muenchen.de/100502/  
 • Econometric Models of oil production in Romania, 2019, Platon V., Constantinescu A., în revista Strategii Manageriale, Anul XI, nr. III (45) / 2019, ISSN 2392 – 8123, ISSN–L 1844 – 668X, Editura Independenta Economică, EconPapers, Doaj, Ideas, http://www.strategiimanageriale.ro/images/images_site/categorii_articole/pdf_categorie_31c42587579d3f3457aa28eed3d0b994.pdf  
 • Links And Synergies Of Sustainable Development Goals, 2020, Frone S., Platon V., Constantinescu A.,  Proceedings of the International Conference “Information Society and Sustainable Development” ISSD 2020, Tg.Jiu. ISBN 978-973-144-889-3, Academica Brancusi Publishing House, Google Scholar, EBSCO, DOAJ. https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2020-05/07_Frone.pdf
 • Reasons and Prospects of the Environmental Fiscal Reform in the European Union, 2019, S.Frone; F.Popa, în Management Strategies p.169, Revistă editată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești Anul XI, nr. III (45) / 2019, ISSN 2392 – 8123 ISSN–L 1844 – 668X,  indexata in Econpapers, DOAJ, Ideas REPEC http://www.strategiimanageriale.ro/images/images_site/categorii_articole/pdf_categorie_31c42587579d3f3457aa28eed3d0b994.pdf
 • Heritage Component of Sustainable Development, 2019, Constantinescu A., 12 p., Editor Vasile Valentina, Caring and Sharing: The Cultural Heritage Environment as an Agent for Change, Editura: Springer Proceedings in Bussiness and Economics, Număr de pagini/carte: 419 p., ISBN: 978-3-319-89467-6 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-89468-3_12#:~:text=Researchers%20who%20study%20heritage%20in,preserve%20both%20nature%20and%20culture
 • Models of Coal Production in Romania. Evolution and Scenarios / Modele ale producției de cărbune în România. Evoluție și scenarii, Platon V., Constantinescu A., 2019, The 6th International Conference Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches, Harnessing Tangible and Intangible Assets in the context of European Integration and Globalization. Challenges ahead, October 10th-11th 2019 – Bucharest, Romania, ESPERA 2019, https://www.conferinte-ince.ro/Agenda%20ESPERA%202019.pdf
 • Side effects of subsidizing renewable energy production in Romania, Platon V., Constantinescu A., 2018, (Proceedings ESPERA 2016, Part 1), Peter Lang Academic Publishing Group, Frankfurt, ISBN 978-3-631-67331-7, pg. 389-398, Editors: Chivu L., Ciutacu C., Valeriu I-F., Andrei J-V., total pg 400, https://www.academia.edu/36066690/SIDE_EFFECTS_OF_SUBSIDIZING_RENEWABLE_ENERGY_PRODUCTION_IN_ROMANIA
 • Challenges and innovations on the sustainable forest management in Romania; Virgin forests as heritage, cap.17, 203-213p, Platon V., Frone S., Constantinescu A., (2019), In: Vasile V. (eds) Caring and Sharing: The Cultural Heritage Environment as an Agent for Change, 416p Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-89468-3_2, Print ISBN 978-3-319-89467-6, Online ISBN 978-3-319-89468-3, eBook Packages Business and Management, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-89468-3_17
 • Water Resources in Romania during 1945-1989, Platon V., Constantinescu A., 2018, Romanian Journal of Economics 47 (2 (56)), 20-33, http://revecon.ro/articles/2018-2/2018-2-2.pdf  
 • Water Resources in Romania between 1st and 2nd World War, Platon V., Constantinescu A., pg. 173-183, în L. Chivu, V. Ioan-Franc, G. Georgescu, J-A Vasile, The Romanian  Economy. A century of transformation (1918-2018) Proceedings of ESPERA 2018., Vol. 1; Peter Lang, 2019 ISBN 978-3-631-79205-6 print. total p 606.
 • New Developments in Assessing Forest Ecosystem Services in Romania, 2015, Platon Victor, Frone Simona, Constantinescu Andreea, Jurnal Procedia Economics and Finance Volume 22, Pages 45–54, 2nd International Conference 'Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches', ESPERA 2014, 13-14 Noiembrie, București, Romania http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115002257
 • Evolution of Urban Structures in Romania and some EU Countries 2015, Constantinescu A., Platon V., Procedia Economics and Finance, vol. 32, Pag. 139–145, Emerging Markets Queries in Finance and Business (EMQFB), 24-25 Octombrie 2014, București, Romania, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115013751
 • Analiza deficitelor şi excedentelor bugetare la nivel regional. Cazul Regiunii Sud-Muntenia, Regionalizare și politici regionale, 2014, Constantinescu A., Platon V.,  Coord. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Editura Lumen (acreditată CNCSIS), ISBN 978-973-166-373-9, pag. 289-298;
 • Evolution of urban structures in Romania and some EU countries, 2014, Platon V., Constantinescu A., volumul 32C Procedia Economics and Finance, EMQFB, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115013751
 • Financial and economic risks to public projects, 2014, Constantinescu A., Platon V., Frone S. în Procedia Economics and Finance 8 (2014) 204 – 210 2212-5671 © 2014 Published by Elsevier B.V. Selection and peer-review under responsibility of the Organizing Committee of ESPERA 2013 doi: 10.1016/S2212-5671(14)00082-2, http://authors.elsevier.com/sd/article/S2212567114000823;
 • Hypostases of resilience for sustainable development, 2014, Constantinescu A., The Second World Congress on Resilience, from Person to Society, Timisoara, Romania, 8-10 may 2014, http://www.congress.resilience.uvt.ro/documents/draft-program.pdf  http://www.congress.resilience.uvt.ro/documents/e-book%20resilience%202014.pdf
 • Schimbările climatice – măsuri şi direcţii de acţiune la nivel european şi naţional, 2013, Platon V., Constantinescu A., în Ecological Performance in a competitive Economy - Proceedings, supliment al revistei „Quality- Access to Success”, vol. 14, S1, ISSN 1582-2559, http://calitatea.srac.ro/arhiva/supliment/2013/Q-as_Vol.14_S1_March-2013_Contents.pdf;
 • Educaţia pentru dezvoltare durabilă – vector de menţinere a coeziunii sociale şi teritoriale, 2013, Platon V., Constantinescu A., în European Research Development in Horizont 2020, 9 pag. (338-347), Suceava, ISBN 978-1-910129-01-2;
 • Water Supply and Sanitation Development as a Requirement for Sustainable Tourism Development in Romania, 2011, Frone S. în Recent Researches in Tourism and Economic Development, volum unic, p.464-470, WSEAS Press www.worldses.org/indexes, www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Drobeta/TED/TED-80.pdf;
 • Current perspectives and challenges of biofuels production and consumption, 2010, Platon V., Frone S., Constantinescu A., Jurist S., Revista Română de Economie/Romanian Journal of Economics, Anul XX, Vol. 31, Nr .2(40)/2010, ISSN 1220-5567 http://revecon.ro/articles/2010-2/2010-2-6.pdf .

Cărţi publicate:

 • Influența Schimbarilor Climatice asupra Romaniei. Impact Economic si Masuri de Prevenire la Nivel Regional, Editura Universitara, A. Constantinescu, Bucuresti, 2018, ISBN 978-606-28-0748-1, 422 pag.
 • Resursele de apă (20 pag.) Platon V., Constantinescu A., Cap. 5 în Economia României după Marea Unire, vol. II Economia Sectorială (1004 pag.), Coord.: Iancu A., Georgescu G., Axenciuc V., Pavelescu Fl.M, Ciutacu C., Colecția Civilizația Românească 16, Editura Academiei Române, București, 2018, ISBN 978-973-27-3023-2
 • Capitolul Deșeuri, 2016, Platon V., Constantinescu A., 7 pag. (p. 113 – 119), Proiect 2, coord. Simionescu Bogdan C.: Resursele naturale - rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, în Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, 2016-2035, Vol. III, partea I, coordonator acad. Ionel-Valentin Vlad, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2706-5;
 • Resursele naturale - rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, 2016, Platon V., Constantinescu A., (Proiect 2, coord. Simionescu Bogdan C.), 30 pag. în Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, 2016-2035, Vol. II, coordonator acad. Ionel-Valentin Vlad, Editura Academiei Române, București, ISBN 978-973-27-2615-0;
 • Capitolul 9 Deșeuri, 2016, Platon V., Constantinescu A., (16 p.-169-185) în Resursele strategice ale României. O abordare pentru următoarele două decenii, coord. Simionescu Bogdan C., Editura StudIs, Iași, ISBN 978-606-775-124-6;
 • Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, 2016-2035, 2015, Platon V., Constantinescu A., Proiect Resursele naturale - rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, Vol. I, coordonator acad. Ionel-Valentin Vlad, Editura Academiei Române, București, ISBN 978-973-27-2556-6;
 • Cap. 7 Deșeuri. Materiale reciclabile, 2015, Platon V., Constantinescu A., (30 p., 145-175) în Resursele strategice ale României. Problemele prezentului și provocările viitorului, coord. Simionescu Bogdan C., Editura StudIs, Iași, ISBN 978-606-775-010-2;
 • L’estimation de la demande pour l’infrastructure régionale de protection de l’environnement în Éléments de planification territoriale et développement régional, 2011, Platon V. (coautor), coordonatori: Ianoş Ioan, Popa Nicolae, Cercleux Andreea Loreta, Editura Universitară, ISBN 978-606-591-285-4, Bucureşti;
 • Dinamica structurală a economiei româneşti şi Elemente cu impact asupra structurării teritoriale a economiei naţionale, 2010, Platon V. (coautor), în volumul Inserţia teritorială a universităţilor din România, coordonator Ioan Ianoş, Editura Universitară, ISBN 978-973-749-973-8, Bucureşti;
 • Convergența instituțională în domeniul protecției mediului, 2008, Platon V., Seria Working Papers nr.15, Program CEEX, Editura Granada, ISBN 978-973-8905-45-0;
 • Dezvoltarea durabilă şi reciclarea materialelor, 2006, Platon V. (coord.), Vass A., Mazilescu P., Surugiu M., Mazilescu R., Turdeanu A., Editura Expert, ISBN 978-973-618-094-1;
 • Construcţia şi dezvoltarea infrastructurii specifice IMM-urilor, Platon V., Constantinescu A., 2005, Editura Expert, 280 p. ISBN 973-7940-83-0;
 • Dicţionar Enciclopedic de Mediu, vol I-II, 2005, Frone S., (membru în colectivul de autori), Monitorul Oficial, ISBN 973-567-495-5.
 • Analiza Cost‐Beneficiu A Adoptării Acquis‐Ului Comunitar De Mediu, 2004, Platon V. (coord.), Turdeanu (Constantinescu) A. Rotaru A., Colecția Biblioteca Economică, Seria Probleme Economice, vo. 108-109/2004, CIDE, ISBN 973 - 7940 - 52 – 0 http://www.cide.ro/P%20108-109-2004%20-%20Platon%20-%20Analiza%20cost-beneficiu.pdf